Απουσίες

aposies

1. Η φοίτηση όλων των μαθητών χαρακτηρίζεται με πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων καθηγητών την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα ως επαρκής ή ανεπαρκής, με βάση το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό με την ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα.

2.Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία:

α) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή, που σημειώθηκε κατά το λήγον διδακτικό έτος, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50), ανεξάρτητα από τους λόγους πραγματοποίησής τους.

β) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται, «σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 485/83 (ΦΕΚ184 Α?)».

γ) Κατ? εξαίρεση, ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε Σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν δέκα πέντε έως εκατόν εξήντα τέσσερις  (115-164) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται στην προκειμένη περίπτωση η επίδοση του μαθητή, όταν ο γενικός μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.), όπως προκύπτει από το άθροισμα των Μ.Ο. των δύο τετραμηνιαίων βαθμών στο Λύκειο, διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιωτάτη.

δ) Συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην παρ. 6 εδ. δ του άρθρου 1 του Π.Δ. 294/1980.

3. Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής, προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου.

4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από πενήντα (50) απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν.

5. Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

6. Ο υπεύθυνος καθηγητής για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών τμήματος ή τάξεως, αφού ενημερώσει το Διευθυντή του σχολείου ότι ο μαθητής συμπλήρωσε ήδη εικοσιτέσσερις (24) απουσίες, δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον κηδεμόνα με ταχυδρομική επιστολή, η οποία στέλνεται με τη μέριμνα του σχολείου από την 1η έως την 5η κάθε μήνα για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε.

7. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή οφείλει να προσέρχεται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου για να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση του μαθητή λαμβάνοντας σχετικό ενυπόγραφο ση?είω?α του υπεύθυνου καθηγητή. Η επιστολή αποστέλλεται στο κηδεμόνα ανεξάρτητα από την προσέλευση του ή όχι στο σχολείο και είναι ανεξάρτητη από το ενυπόγραφο ση?είω?α.

8. Ο κηδεμόνας κάθε ?μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το σχολείο περισσότερο από δύο ήμερες, είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το βραδύτερο μέχρι και τη δέκατη ?έρα από την επιστροφή του ?αθητή στο σχολείο, βεβαίωση δη?όσιου νοσηλευτικού ιδρύ?ατος ή σχολιατρικής υπηρεσίας ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και την διάρκεια της ασθένειας. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να χρησι?εύσει ως δικαιολογητικό για τις αντίστοιχες απουσίες. Μετά την ανωτέρω προθεσ?ία κανένα δικαιολογητικό υποβαλλό?ενο εκπρόθεσ?α δεν γίνεται δεκτό. Κάθε βεβαίωση υποβάλλεται ?ε αίτηση και καταχωρίζεται στο πρωτόκολλο.

9. Για τη δικαιολόγηση απουσιών δύο η?ερών, λόγω ασθενείας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων, αρκεί ενυπόγραφο ση?είω?α του κηδε?όνα που προσκο?ίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά δέκα ?έρες από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο. Με τον τρόπο αυτό ο κηδε?όνας μπορεί να δικαιολογήσει το πολύ δέκα η?έρες αθροιστικά για όλο το έτος.

10. Απουσίες ?ε?ονω?ένες ή συνεχείς ?έρους του η?ερησίου προγρά??ατος λειτουργίας του Σχολείου, ?πορούν να δικαιολογηθούν ?όνο αν πραγ?ατοποιήθηκαν ?ε την άδεια του ?ιευθυντή του σχολείου. Στη περίπτωση αυτή ο ?ιευθυντής του σχολείου κάνει σχετική παρατήρηση στο η?ερήσιο δελτίο απουσιών της τάξεως ή του τ?ή?ατος.

11. Ο κηδε?όνας ?πορεί να υποβάλει δικαιολογητικά για απουσίες του ?αθητή ?ίας ή δύο η?ερών, ?όνο όταν απουσιάζει σε όλη τη διάρκεια του η?ερησίου προγρά??ατος λειτουργίας του σχολείου. Οι ?έρες αυτές δεν μπορεί να είναι αθροιστικά για όλο το έτος περισσότερες των δέκα (10).

12. Η απουσία ?αθητή από σχολικό περίπατο λογίζεται ως απουσία για ισάριθ?ες διδακτικές ώρες που αντιστοιχούν στα ωριαία ?αθή?ατα της η?έρας του σχολικού περιπάτου. Όταν ό?ως ο σχολικός περίπατος πραγ?ατοποιείται ?ε χρήση ?εταφορικού ?έσου (πούλ?αν) απαιτείται δήλωση του κηδε?όνα του ?αθητή για τη συ??ετοχή του στον περίπατο αυτό. Αν ο κηδε?όνας δεν συ?φωνεί δεν καταχωρίζονται οι απουσίες στο ?αθητή λόγω της ?η συ??ετοχής του στον περίπατο.

13. Οι μαθητές που δεν θα φέρουν αθλητική περιβολή για οποιοδήποτε λόγο, εσκεμμένα και κατ’ επανάληψη, προκειμένου να αποφύγουν το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, δεν θα συμμετέχουν σ’ αυτό, θα τους καταλογίζεται απουσία, θα ενημερώνεται ο Διευθυντής του σχολείου, θα αποτελεί κριτήριο για την αξιολόγησή τους και θα λαμβάνουν γνώση οι κηδεμόνες τους.

14. Σε καμία περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογημένες απουσίες μαθητών:

α) Όταν πραγματοποιούνται χωρίς άδεια του Δ/ντή του Σχολείου σε ώρες του ημερησίου προγράμματος λειτουργίας του Σχολείου, μεμονωμένες ή συνεχείς. Για την πρώτη και την τελευταία διδακτική ώρα του ημερησίου προγράμματος λειτουργίας του Σχολείου είναι δυνατόν, κατά την κρίση του Συλλόγου, να δικαιολογηθούν απουσίες οφειλόμενες σε εξαιρετικά σοβαρούς αντικειμενικούς λόγους, που αναφέρονται σε ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες καιρικές, συγκοινωνιακές και άλλες κάθε Σχολείου.

β) Όταν οφείλονται σε ομαδική, κατά την κρίση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Μέσης εκπαίδευσης, απομάκρυνση των μαθητών από το σχολείο.

γ) Όταν οφείλονται σε ωριαία ή ημερήσια αποβολή από τα μαθήματα.

δ) Οφείλονται σε καθυστερημένη προσέλευση στην τάξη.