Υποψη?φιοι για το 10% των θε?σεων ΓΕΛ χωρι?ς νε?α εξε?ταση

Υποψη?φιοι για το 10% των θε?σεων ΓΕΛ χωρι?ς νε?α εξε?ταση
– Οι υποψη?φιοι για το 10% των θε?σεων εισακτε?ων, χωρι?ς νε?α εξε?ταση, ει?ναι ευνο?ητο ο?τι δεν θα παραλα?βουν δελτι?ο εξεταζομε?νου, αφου? δεν συμμετε?χουν στις εξετα?σεις.
– Ο?σοι απο? τους αποφοι?τους υπε?βαλαν αι?τηση-δη?λωση συμμετοχη?ς στις Πανελλαδικε?ς Εξετα?σεις 2021, αλλα? τελικα? δεν θα προσε?λθουν φε?τος σε κανε?να εξεταζο?μενο μα?θημα,
α) δεν χρεια?ζεται να κα?νουν καμι?α ενε?ργεια για ανα?κληση της αι?τησης-δη?λωσης και
β) μετα? την ανακοι?νωση των γραπτω?ν βαθμολογι?ων των πανελλαδικω?ς εξεταζο?μενων μαθημα?των, θα ε?χουν δυνατο?τητα να υποβα?λλουν Μηχανογραφικο? Δελτι?ο διεκδικω?ντας το 10% των θε?σεων χωρι?ς νε?α εξε?ταση, εφο?σον βεβαι?ως ει?χαν συμμετα?σχει στις Πανελλαδικε?ς Εξετα?σεις των δυ?ο τελευται?ων ετω?ν.
– Με την ευκαιρι?α υπενθυμι?ζουμε την δια?ταξη για το 10 %, ο?πως αυτη? ορι?ζεται στο α?ρθρο 100 του Νο?μου 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α ?), συ?μφωνα με την οποι?α το δικαι?ωμα του 10%:
ισχυ?ει για 2 ε?τη μετα? την τελευται?α εξε?ταση με ποσοστα? 60%-40% (για το 1ο ε?τος και το 2ο ε?τος αντι?στοιχα). Συ?μφωνα με τις διατα?ξεις του ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25 Α ?), διευκρινι?ζεται ο?τι οι υποψη?φιοι που ει?χαν συμμετα?σχει στις πανελλαδικε?ς εξετα?σεις των ημερησι?ων ΓΕΛ το 2020 με το παλαιο? η? το νε?ο συ?στημα και το 2021 θα υποβα?λουν Μηχανογραφικο? για το ποσοστο? του 10% των θε?σεων χωρι?ς νε?α εξε?ταση, θα διεκδικη?σουν θε?σεις σε ποσοστα? ανα?λογα του αριθμου? των Μηχανογραφικω?ν Δελτι?ων που θα υποβληθου?ν ανα? συ?στημα, με τους ι?διους ο?ρους και πρου?ποθε?σεις που ι?σχυαν κατα? το ε?τος συμμετοχη?ς τους στις πανελλαδικε?ς εξετα?σεις.
ασκει?ται μο?νο απο? ο?σους ε?χουν συμμετα?σχει στις πανελλαδικε?ς εξετα?σεις των Ημερη?σιων ΓΕΛ.
Για την εισαγωγη? στα 3 Μουσικα? Τμη?ματα με την ειδικη? διαδικασι?α, απαιτει?ται κα?θε χρο?νο νε?α εξε?ταση και συνεπω?ς στα 3 Μουσικα? Τμη?ματα δεν μπορει? να εισαχθει? κα?ποιος με το 10%, χωρι?ς νε?α
εξε?ταση.
Επι?σης, υπενθυμι?ζεται ο?τι ο?σοι υποψη?φιοι/ες συμμετε?χουν στις επαναληπτικε?ς πανελλαδικε?ς
εξετα?σεις, δεν δικαιου?νται να ει?ναι υποψη?φιοι για το 10% των θε?σεων.
ΚοινοποίησηShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter