Διευκρινι?σεις για τη δικαιολο?γηση των απουσιω?ν μαθητω?ν/τριω?ν που συνοικου?ν με α?τομα που πα?σχουν απο? σοβαρο?/α? υποκει?μενο/α νοση?ματα

Διευκρινι?σεις για τη δικαιολο?γηση των απουσιω?ν μαθητω?ν/τριω?ν που συνοικου?ν με α?τομα που πα?σχουν απο? σοβαρο?/α? υποκει?μενο/α νοση?ματα, εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας.
1. Οι κηδεμο?νες η? οι ενη?λικοι μαθητε?ς υποβα?λλουν στον/στη Διευθυντη?/ντρια της σχολικη?ς μονα?δας με κα?θε προ?σφορο τρο?πο ε?ως τη Δευτε?ρα 19-04-2021
(α) αι?τηση ? υπευ?θυνη δη?λωση της παρ. 4 του α?ρθρου 8 του ν. 1599/1986 (με?σω gov.gr η? με θεωρημε?νο το γνη?σιο της υπογραφη?ς) για την συμμετοχη? τους στην εξ αποστα?σεως εκπαι?δευση.
(β) Μαζι? με την ως α?νω αι?τηση ? υπευ?θυνη δη?λωση οι παραπα?νω ενδιαφερο?μενοι/ες προσκομι?ζουν σε σφραγισμε?νο φα?κελο το συ?νολο των δικαιολογητικω?ν που ε?χουν εκδοθει? απο? δημο?σιες δομε?ς πρωτοβα?θμιας και δευτεροβα?θμιας υγει?ας που αποδεικνυ?ουν ο?τι το συνοικου?ν με αυτου?ς προ?σωπο πα?σχει απο? σοβαρο? η? σοβαρα? υποκει?μενο/α νο?σημα / νοση?ματα του α?ρθρου 2 της ανωτε?ρω ΚΥΑ. Παρα?λληλα, εντο?ς του φακε?λου συνυποβα?λλεται εκ με?ρους των συνοικου?ντων προσω?πων και υπευ?θυνη δη?λωση της παρ. 4 του α?ρθρου 8 του ν. 1599/1986 (με?σω gov.gr η? με θεωρημε?νο το γνη?σιο της υπογραφη?ς), στην οποι?α δηλω?νουν ο?τι επιθυμου?ν η Επιτροπη? του α?ρθρου 1 της ανωτε?ρω ΚΥΑ να προβει? στην επεξεργασι?α των φακε?λων τους.
2. Ο/Η Διευθυντη?ς/τρια πρωτοκολλει? με εμπιστευτικο?
πρωτο?κολλο την αι?τηση- υπευ?θυνη δη?λωση του κηδεμο?να η? του ιδι?ου του ενη?λικου μαθητη?, αντι?γραφο της οποι?ας κρατει? στο αρχει?ο του/της, και παραλαμβα?νει σε σφραγισμε?νο φα?κελο τα προβλεπο?μενα στην ανωτε?ρω ΚΥΑ ε?γγραφα. Για λο?γους προστασι?ας προσωπικω?ν δεδομε?νων ειδικω?ν κατηγοριω?ν, ο?σοι φα?κελοι κατατεθου?ν, οι οποι?οι φε?ρουν αριθμο? εμπιστευτικου? πρωτοκο?λλου αι?τησης και κωδικο? της οικει?ας σχολικη?ς μονα?δας αποστε?λλονται επι? αποδει?ξει ε?ως την Τρι?τη 20-04-2021 στην οικει?α Διευ?θυνση Πρωτοβα?θμιας η? Δευτεροβα?θμιας Εκπαι?δευσης.
Ο/Η Διευθυντη?ς/ντρια Π.Ε. η? Δ.Ε. διαβιβα?ζει με εμπιστευτικο? πρωτο?κολλο στη Γραμματε?α της Επιτροπη?ς του Υπουργει?ου Υγει?ας κ. Μαρι?α Μπαλομενα?κη, ΠΕ Ιατρω?ν, (Αριστοτε?λους 17, 10187 Αθη?να-Γραφει?ο 15-1ος ο?ροφος) σφραγισμε?νους και επι? αποδει?ξει ε?ως την Τετα?ρτη 21-04-2021 τους εν λο?γω φακε?λους.
3. Η Επιτροπη? οφει?λει, αφου? προβει? στην προβλεπο?μενη του α?ρθρου 4 διαδικασι?α, της ανωτε?ρω ΚΥΑ, να αποστει?λει σε σφραγισμε?νο φα?κελο την απο?φαση? της μαζι? με τα υπο?λοιπα δικαιολογητικα? που ε?χουν τεθει? υπο?ψη της στην οικει?α Διευ?θυνση Πρωτοβα?θμιας η? Δευτεροβα?θμιας Εκπαι?δευσης, προκειμε?νου να παραδοθει? με ευθυ?νη του Τμη?ματος Προσωπικου? της οικει?ας Διευ?θυνσης στον/στην Διευθυντη?/ντρια της σχολικη?ς μονα?δας, επι? αποδει?ξει, προκειμε?νου εκει?νος/νη να πρα?ξει συ?μφωνα με το περιεχο?μενο της απο?φασης. Σε εξαιρετικε?ς περιπτω?σεις ο σφραγισμε?νος φα?κελος αποστε?λλεται ταχυδρομικα? με συστημε?νη επιστολη?, η οποι?α ε?χει ως παραλη?πτη αποκλειστικα? και μο?νο τον/τη Διευθυντη?/τρια της σχολικη?ς μονα?δας.
4. Ο/Η Διευθυντη?ς/τρια πρωτοκολλει? με εμπιστευτικο? πρωτο?κολλο την επιστολη? και την φυλα?σσει με τα δικαιολογητικα? που τη συνοδευ?ουν, με δικη? του/της ευθυ?νη, στο γραφει?ο του/της, σε σημει?ο που ε?χει προ?σβαση μο?νο ο/η ι?διος/ι?δια στο πλαι?σιο των αρμοδιοτη?των του/της, μετα? δε τη λη?ξη του τρε?χοντος σχολικου? ε?τους καταστρε?φει τα δικαιολογητικα?, συντα?σσοντας προς του?το πρωτο?κολλο καταστροφη?ς.
Επισημαι?νεται ο?τι:
α) Οι μαθητε?ς/τριες, με?χρι την ε?κδοση των αποτελεσμα?των της προαναφερθει?σας Επιτροπη?ς, εντα?σσονται υποχρεωτικα? στην εξ αποστα?σεως εκπαι?δευση ενω? ο?σοι/ο?σες μαθητε?ς/μαθη?τριες ε?χουν ενταχθει? η?δη στην εξ αποστα?σεως εκπαι?δευση, συ?μφωνα με το α?ρθρο 1 της υπ? αρ. 14109/ΓΔ4/05.02.2021 (Β ? 455) ΚΥΑ, συνεχι?ζουν να παρακολουθου?ν μαθη?ματα εξ αποστα?σεως εκπαι?δευσης κατα? τις κει?μενες διατα?ξεις.
β) Για ο?σους μαθητε?ς/τριες ε?χουν υποβληθει? δικαιολογητικα? για τις απουσι?ες του πρω?του τετραμη?νου και δεν ε?χει επε?λθει μεταβολη? στην κατα?σταση της υγει?ας των συνοικου?ντων ατο?μων, δεν απαιτει?ται η επανυποβολη? δικαιολογητικω?ν.
ΚοινοποίησηShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter