Διαδικτυακές Εκδηλώσεις

Εγκύκλιο, σχετικά με τις εκδηλω?σεις, που θα πραγματοποιηθου?ν στις σχολικε?ς μονα?δες Δευτεροβα?θμιας Εκπαι?δευσης για την επε?τειο της εθνικη?ς εορτη?ς της 25ης Μαρτι?ου, την Τετα?ρτη 24 Μαρτι?ου 2021, εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας.
Στις σχολικε?ς μονα?δες Δευτεροβα?θμιας Εκπαι?δευσης γι?νονται εκδηλω?σεις διαδικτυακα?, συ?μφωνα με τα ε?κτακτα με?τρα που ε?χουν ληφθει? για την αντιμετω?πιση του κινδυ?νου διασπορα?ς του κορωνοι?ου? COVID-19 και βα?σει των παρ. 2α και 6 του α?ρθρου 3 του π.δ. 79/2017 (Α ? 109) και της παρ. 6 του α?ρθρου 2 της υπ? αριθ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 ΥΑ (Β ? 2005) αντι?στοιχα. Οι εν λο?γω εκδηλω?σεις ε θα ε?χουν δια?ρκεια τουλα?χιστον δυ?ο (2) διδακτικω?ν ωρω?ν.
Αύριο θα ενημερωθείτε για το είδος της εκδήλωσης που πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24-3-2021. Μαθήματα εκείνη την μέρα δεν θα πραγματοποιηθούν.
ΚοινοποίησηShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter