Category Archives: Ανακοινώσεις 1ου ΓΕΛ

Μηχανογραφικό Δελτίο 2018

Διαδικασι?α υποβολη?ς Μηχανογραφικου? Δελτι?ου (Μ.Δ.)

Οι διαδικασι?ες για την υποβολη? του Μ.Δ. αρχι?ζουν απο? την Παρασκευη? 22 Ιουνι?ου και λη?γουν την Δευτε?ρα 16 Ιουλι?ου 2018. Πιο αναλυτικα?:

Οι υποψη?φιοι που ενδιαφε?ρονται να υποβα?λουν Μ.Δ. θα απευθυνθου?ν στο Λυ?κειο? τους απο? την Παρασκευη? 22 Ιουνι?ου και μετα? για να αποκτη?σουν προσωπικο? κωδικο? ασφαλει?ας (password). Με αυτο?ν τον προσωπικο? κωδικο?

– θα μπορου?ν να επισκε?πτονται την ηλεκτρονικη? διευ?θυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, να μελετου?ν το Μ.Δ. και σε πρω?το στα?διο να κα?νουν κα?ποιες προσωρινε?ς προτιμη?σεις (Προσωρινη? Αποθη?κευση).

– στη συνε?χεια και μετα? την ανακοι?νωση των βαθμω?ν των ΓΕΛ, θα μπορου?ν να επισκε?πτονται την ηλεκτρονικη? διευ?θυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, να τροποποιου?ν το Προσωρινο? Μ.Δ. η?/και να προχωρη?σουν τελικα? στην οριστικη? υποβολη? (Οριστικοποι?ηση).

– με?σα στην προθεσμι?α δηλαδη? με?χρι την Δευτε?ρα 16 Ιουλι?ου, εφο?σον κα?ποιος υποψη?φιος μετανιω?σει και θε?λει να τροποποιη?σει το Μ.Δ., απευθυ?νεται στο Λυ?κειο? του, ακυρω?νεται το η?δη οριστικοποιημε?νο Μ.Δ. και υποβα?λλει εκ νε?ου Μ.Δ. (βλ. παρ. Δ2).

Προθεσμι?α υποβολη?ς Μηχανογραφικου? Δελτι?ου

Απο? την Παρασκευη? 22 Ιουνι?ου και με?χρι την Δευτε?ρα 16 Ιουλι?ου 2018, οι υποψη?φιοι ΓΕΛ μπορου?ν να επισκε?πτονται την ηλεκτρονικη? διευ?θυνση http://exams.it.minedu.gov.gr και να υποβα?λλουν ηλεκτρονικα? το Μηχανογραφικο? Δελτι?ο (Μ.Δ.). Υπενθυμι?ζεται ο?τι η προθεσμι?α ει?ναι αποκλειστικη? και μετα? την παρε?λευση? της κανε?νας υποψη?φιος δεν θα μπορει? να οριστικοποιη?σει το Μ.Δ. Απο? τις 22-6-2018 οι υποψη?φιοι θα μπορου?ν να κα?νουν μο?νο προ?χειρο Μ.Δ. (Προσωρινη? Αποθη?κευση) και μετα? την ανακοι?νωση των βαθμω?ν των ΓΕΛ, θα μπορου?ν να κα?νουν την τελικη? Οριστικοποι?ηση του Μ.Δ, ως και την Δευτε?ρα 16 Ιουλι?ου.

Στα?δια υποβολη?ς Μηχανογραφικου? Δελτι?ου

Με τον προσωπικο? κωδικο? ασφαλει?ας (password) και τον 8ψη?φιο κωδικο? εξετα?σεων, οι υποψη?φιοι μπορου?ν να επισκε?πτονται την ηλεκτρονικη? διευ?θυνση http://exams.it.minedu.gov.gr. Εκει? μπορου?ν να βρουν τον αριθμο? εισακτε?ων, βα?σεις παλιο?τερων ετω?ν, το ε?ντυπο Μ.Δ. με τις οδηγι?ες του και φυσικα? το ηλεκτρονικο? Μ.Δ. Με την ει?σοδο στο ηλεκτρονικο? Μ.Δ., βλε?πουν προσυμπληρωμε?να τα στοιχει?α τους και στη συνε?χεια τα τμη?ματα, ταξινομημε?να ανα? πεδι?ο. Αφου? κα?νουν μια πρω?τη επιλογη? με κα?ποιες προτιμη?σεις, αρχικα? πρε?πει να επιλε?ξουν Προσωρινη? Αποθη?κευση. Αυτη? τη διαδικασι?α της Προσωρινη?ς Αποθη?κευσης μπορου?ν να την κα?νουν ο?σες φορε?ς θε?λουν, με?χρι να νιω?σουν ε?τοιμοι. Στην τελικη? τους επι?σκεψη, θα περα?σουν πα?λι ο?λα τα πρω?τα βη?ματα, αν θε?λουν θα αλλα?ξουν πα?λι κα?ποιες προτιμη?σεις τους και θα φτα?σουν στο τελικο? βη?μα της Οριστικοποι?ησης, μετα? την ανακοι?νωση των βαθμω?ν. Μετα? την Οριστικοποι?ηση, που πρε?πει να γι?νει με?σα στην προθεσμι?α, οι υποψη?φιοι δεν μπορου?ν να αλλα?ξουν το Μ.Δ. (πλην εξαι?ρεσης παρ. Δ2) Με την Οριστικοποι?ηση, το Μ.Δ. αποκτα? πλε?ον αριθμο? πρωτοκο?λλου (πα?νω δεξια? στη σελι?δα) και πρε?πει αυτο? το οριστικοποιημε?νο Μ.Δ. να το εκτυπω?σουν η?/και να το αποθηκευ?σουν στον υπολογιστη? τους. Σε ο?λες τις ανωτε?ρω διαδικασι?ες, η ηλεκτρονικη? εφαρμογη? με ε?να φιλικο? στο χρη?στη περιβα?λλον, δι?νει συνε?χεια οδηγι?ες για τα βη?ματα του υποψηφι?ου. Για τη διαδικασι?α και την υποβολη? του Μ.Δ., οι εκπαιδευτικοι? των Λυκει?ων θα παρε?χουν υποστη?ριξη στους υποψηφι?ους και θα διατι?θεται κα?ποιος υπολογιστη?ς του σχολει?ου, αν αυτο? ζητηθει?.

Προθεσμία τροποποίησης δήλωσης προτίμησης

Μετά από πολλές ερωτήσεις γονέων και κηδεμόνων διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Στην Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής/ανανέωσης εγγραφής οι γονείς/κηδεμόνες δηλώνουν τις Ομάδες Προσανατολισμού και τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν οι μαθητές/τριες, με δυνατότητα επιλογής περισσοτέρων του ενός μαθημάτων κατά σειρά προτίμησης, εφόσον υπάρχει υποχρέωση επιλογής μαθημάτων, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. Η Δήλωση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ.

και οι μαθητές/τριες εντάσσονται σε τμήματα που ήδη λειτουργούν, λαμβανομένου υπόψη του ελάχιστου και του μέγιστου αριθμού μαθητών ανά τάξη. (Υπ? αριθμ. 10645/ΓΔ4/23-1-2018 Υ.Α.)

Έκδοση αποτελεσμάτων Α’ και Β΄ τάξης

Ενημερώνουμε ότι εκτός από 3 μαθητές των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώθηκαν τηλεφωνικά, όλοι οι άλλοι μαθητές της Α’ και Β΄ τάξης προήχθησαν.

Η επίδοση των ελέγχων προόδου θα γίνει από την Τετάρτη 20-6-2018 μετά τις 12.30 μμ.

Εγγραφή στην Α, Β και Γ τάξη του ΓΕΛ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. από 22/6/2018 έως και 29/6/2018 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής e-eggrafes για το αποτέλεσμα της δήλωσης προτίμησής χωρίς δυνατότητα τροποποίησης.

Από 27/6/2018 έως και 29/6/2018 για όσους απορρίφθηκαν ή δεν έχουν υποβάλει Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής για λόγους ανωτέρας βίας, θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης εγγραφής-Δήλωσης προτίμησης για τα ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. μέσω της εφαρμογής.

Α’ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΓΕΛ 

Για την εγγραφή μαθητή/τριας στην Α? τάξη του ΓΕΛ οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, να υποβάλουν μέχρι 29/6/2018 ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μέχρι την παραμονή της έναρξης των μαθημάτων του νέου σχολικού έτους, τα παρακάτω δικαιολογητικά (ΑΠΟΦ ΑΡΙΘ. 10645/ΓΔ4/ΦΕΚ120/23-01-2018 (Άρθρο 9 , Ε)) :

 1. Έντυπο της Αίτησης Εγγραφής (από το σύστημα e-eggrafes).
 2. Απολυτήριο Γυμνασίου (Διαβιβάζεται υπηρεσιακά)
 3. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης (από το σύστημα e-eggrafes).
 4. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας αν είναι ενήλικος/η στην οποία θα δηλώνονται:

αα) Η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η.

ββ) Η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα SMS.

γγ) Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν φοιτά σε άλλο Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο ή σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή στο μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή αντίστοιχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού.

δδ) Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν είναι κάτοχος Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. (Σας δίνεται στο Λύκειο εγγραφής)

 1. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (ΑΔΥΜ) (ΦΕΚ 1293/Β΄/ 21-05-2014). Είναι απαραίτητο να υποβληθεί στο Λύκειο προκειμένου ο μαθητής/τρια να δικαιούται συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Μέχρι να υποβληθεί ο μαθητής δεν συμμετέχει στο μάθημα.

Β’ ΚΑΙ Γ’ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΓΕΛ 

Για την εγγραφή μαθητή/τριας στην Β? και Γ΄ τάξη του ΓΕΛ οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Έντυπο της Αίτησης Εγγραφής (από το σύστημα eeggrafes).
 2. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης (από το σύστημα eeggrafes).
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας αν είναι ενήλικος/η στην οποία θα δηλώνονται:

αα) Η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η.

ββ) Η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα SMS. (Δίνεται και συμπληρώνεται στο σχολείο)

Έκδοση αποτελεσμάτων Γ τάξης

Ενημερώνουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ’ τάξης ότι κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων διαπιστώθηκε η καθολική “ΑΠΟΛΥΣΗ” τους.

Για τους κατ΄ιδίαν διδαχθέντες θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

Ώρα προσέλευσης στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Η ώρα προσέλευσης των υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις θα είναι στις 7.45 π.μ.

Πρέπει απαραιτήτως να έχουν μαζί τους το Ατομικό Δελτίο Εξεταζομένου (καρτελάκι) και την αστυνομική τους ταυτότητα.

Παράταση ηλεκτρονικών Εγγραφών

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής της «Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής – Δήλωσης Προτίμησης», μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές για το σχολικό έτος 2018-2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr, μέχρι την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 και ώρα 22.00 (10.00 μ.μ.).

Επίδοση βαθμολογίας Β’ τετραμήνου

Ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών μας ότι η επίδοση των ελέγχων του Β’ τετραμήνου θα γίνει την Παρασκευή 25/5 και ώρα 12.30 από τους Υπευθύνους των Τμημάτων.

Ενημέρωση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Αστυνομικών Σχολών.

Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Αρχηγείου της Ελληνικής  Αστυνομίας η προθεσμία για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Αστυνομικών Σχολών λήγει στις 6 Ιουνίου 2018 και ώρα 15.00. 

 Η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΠEΘ είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας: www.hellenicpolice.gr.

Απολογισμός σχολικού έτους 2017-2018

Το σχολικό έτος 2017-2018 ήταν άλλη μία παραγωγική χρονιά για το 1ο ΓΕ.Λ. Αγίας Παρασκευής. Εκτός από τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία (διδασκαλία μαθημάτων, σχολικές εορτές, ημέρα σχολικού αθλητισμού, δημιουργικές και ερευνητικές εργασίες, μαθητικές παρελάσεις κλπ), το σχολείο μας συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία σε πληθώρα επιπλέον δράσεων, γεγονός που το καθιστά πρωτοπόρο δημόσιο σχολείο στην τοπική κοινωνία της Αγίας Παρασκευής, αλλά και των βορειοανατολικών προαστίων γενικότερα. Η συμμετοχή μας σε δράσεις παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω.

Α. Συνέδρια

 1. Συμμετοχή στο μαθητικό συνέδριο «Ταξιδεύοντας με τον Νίκο Καζαντζάκη» που διοργάνωσε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας. Εισήγηση:  Ο Ν. Καζαντζάκης και οι μεσογειακοί λαοί: Ταξιδεύοντας από την Ισπανία ως τη Μέση Ανατολή. Μαθητές/Μαθήτριες: Ζήκος Βασίλης, Παπασπηλιοπούλου Σοφία, Προυνιάς Κωνσταντίνος, Σπυριδοπούλου Ειρήνη- Μαρία, Χρυσανθοπούλου Κατερίνα. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Γκρίνια Αθηνά-Φιλόλογος
 1. Υποβολή εργασίας στο «2ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης». Μαθητές/μαθήτριες: Νικολόπουλος Δημήτριος, Λιολίτσας Ιωάννης, Μενουδάκος Μιχάλης. Υπεύθυνοι καθηγητές: Μπαλάσκας Αθανάσιος, Ασημακόπουλος Χρήστος

Β. Προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων- Ευρωπαϊκά Προγράμματα-Άλλες δράσεις

 1. Συμμετοχή στο 2o μαθητικό φεστιβάλ ντοκιμαντέρ EUFORIA με το έργο «Αθηναίος Μέτοικος». Η δημιουργία των μαθητών μας κατέκτησε το πρώτο βραβείο. Υπεύθυνος καθηγητής: Τσακατούρας Χρήστος. Μαθητές/Μαθήτριες: Μυρτώ Αθουσάκη, Μάρκος Γιαννόπουλος, Άννα Γιαννοπούλου, Αναστασία Κωνσταντινίδη, Κωνσταντίνος Πιπέρας, Μιχάλης Ρεμούντης, Αλεξάνδρα Σίνα, Αλεξία Σκουφίτσα. Υπεύθυνος σκηνοθεσίας: Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος. Υπεύθυνος φωτογραφίας και μοντάζ: Φανούριος Καζάκης. Άλλοι συντελεστές: Ελένη Ράμμου, Ανδρέας Ρεμούντης, Μαρία Σκιαδαρέση
 2. Υλοποίηση δράσης κομποστοποίησης στα πλαίσια του μαθήματος «Διαχείριση Φυσικών Πόρων». Υπεύθυνοι δράσης: Ασημίνα Ταράτσα, Πλέγας Θεοφάνης.
 3. Συμμετοχή στο Δίκτυο Σχολείων της Δ.Δ.Ε. Β? Αθήνας «Σημερινός Μαθητής – Αυριανός Ενεργός Πολίτης του Κόσμου» – «ΣΗ.ΜΑ. – Α.Ε.Π.» Υπεύθυνοι δράσης: Αναστασίου Αθανάσιος, Ασημακόπουλος Χρήστος, Ταράτσα Ασημίνα, Μπαλάσκας Αθανάσιος
 4. Συμμετοχή στη Βουλή των Εφήβων με τη μαθήτρια Σίμου Ελένη. Υπεύθυνες καθηγήτριες: Μανδράκου Γεωργία, Ντελκή Μαρία
 5. Κατάθεση αίτησης για συμμετοχή στη Δράση ΚΑ1/Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης του Προγράμματος Erasmus+ (αναμένουμε το αποτελέσμα).
 6. Συμμετοχή στην etwinning Κοινότητα για τα σχολεία της Ευρώπης, υλοποιώντας πρόγραμμα με θέμα : ?Μεσογειακή διατροφή από την ελληνική αρχαιότητα και τους ρωμαϊκούς χρόνους μέχρι σήμερα (The Mediterranean diet from Greco-Roman antiquity to today)?. Υπεύθυνη δράσης: Ταράτσα Ασημίνα
 7. Ενημέρωση των μαθητών μας από το Κέντρο Ζωής για την HIV λοίμωξη και το AIDS. Υπεύθυνος δράσης: Αθανάσιος Αναστασίου
 8. Συμμετοχή στο Βιωματικό Εργαστήριο Εφήβων που υλοποιήθηκε από το Κέντρο Πρόληψης «Αργώ» με θέμα την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο. Μαθητές/Μαθήτριες: Μπάμη Σταυρούλα, Στεργίου Θάλεια, Αναστασίου Ρεβέκκα, Καταζά Δανάη, Σπυριδοπούλου Χαρά, Πουλάκου Ηλέκτρα, Πολύχρονος Κωνσταντίνος. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Σταυρούλα Στάθη
 9. Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Μουσειοσκευή» του Μουσείου Κυκλαδίτικης Τέχνης με θέμα «τη διατροφή στην Αρχαία Ελλάδα». Υπεύθυνη δράσης: Ταράτσα Ασημίνα
 10. Συμμετοχή σε προγράμματα ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών, μπαταριών, χαρτιού. Υπεύθυνος δράσης: Μπαλάσκας Αθανάσιος
 11. Συμμετοχή στην Πανελλήνια δράση με τίτλο «Το πείραμα του Ερατοσθένη». Υπεύθυνος καθηγητής: Πλέγας Θεοφάνης, Μπαλάσκας Αθανάσιος
 12. Συμμετοχή στη Διεθνή Νεανική Συνάντηση Αρχαίου Δράματος, Μουσικής και Αθλητισμού με τίτλο: «ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΝ ΔΙΩ 2017» με τη μουσικοθεατρική παράσταση στην Αρχαία Ελληνική και την Ελληνική Νοηματική «Περί Έρωτος στο Σπήλαιο». Διασχολική σύμπραξη του: Γενικού Λυκείου Κωφών & Βαρηκόων Αγίας Παρασκευής Αττικής, του Εκκλησιαστικού ΓΕΛ Ριζαρείου Σχολής, του 1ου ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής, του 3ου ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής και του 3ου Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής. Συμμετείχαν οι μαθητές της περσινής Γ΄Λυκείου: Αθανάσιος Τσουκνίδας, Λευτέρης Μανωλαράκης και Πάνος Μπερτζελέτος. Υπεύθυνος καθηγητής: Χρήστος Ασημακόπουλος
 13. Συναυλία  “Let’s Rock”, στο Υπουργείο Παιδείας, στις 4 Δεκεμβρίου 2017 για την Παγκόσμια Ημέρα των ΑμεΑ. Μουσικοχορευτική Παράσταση στην κεντρική αίθουσα του ΥΠΕΘ παρουσία του Υπουργού Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου.Διασχολική σύμπραξη του: Γενικού Λυκείου Κωφών & Βαρηκόων Αγίας Παρασκευής Αττικής, του Εκκλησιαστικού ΓΕΛ Ριζαρείου Σχολής, του 1ου ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής, του 3ου ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής και του 3ου Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής. Συμμετείχαν οι μαθητές της  Γ΄ Λυκείου: Α. Κουλάκος, Α. Θαμπάτ, Γ. Καλός και Γ. Θανόπουλος. Υπεύθυνοι καθηγητές: Χρήστος.Ασημακόπουλος και Χαράλαμπος Αναγνωστόπουλος.

Γ. Εκπαιδευτικές Εκδρομές-Διδακτικές επισκέψεις

 1. Διδακτική επίσκεψη στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (Ε.Α.Β.): Τμήματα ΓΘΕΤ1, ΓΘΕΤ2. Διδάσκοντες: Μπαλάσκας Αθανάσιος, Θεοφάνης Πλέγας
 2. Διδακτική επίσκεψη στην Φαρμακοβιομηχανία ΒΙΑΝΕΞ. Διδάσκοντες: Ταράτσα Ασημίνα, Καϊσίδης Μιχάλης. Τμήματα ΓΘΕΤ1, ΓΘΕΤ2
 3. Διδακτική επίσκεψη στον κινηματογράφο Αλκυονίς και παρακολούθηση της ταινίας «Το τελευταίο Σημείωμα». Διδάσκοντες: Καρσίκη Χριστίνα, Μανδράκου Γεωργία, Ντελκή Μαρία. Τάξεις: Α? και Β?
 4. Διδακτική επίσκεψη στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Διδάσκων: Σαραντόπουλος Ιωάννης. Τμήματα: Α_ΗΥ1, Α_ΗΥ2
 5. Διδακτική επίσκεψη στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών. Διδάσκοντες: Καρσίκη Χριστίνα, Γκρίνια Αθηνά. Τμήματα: ΓΟΠ1, ΓΟΠ2, ΓΑΝΘΡ1, ΓΑΝΘΡ2
 6. Διδακτική επίσκεψη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Διδάσκοντες: Στάθη Σταυρούλα, Ζαχαρίου Σταύρος. ΓΟΠ1, ΓΟΠ2
 7. Διδακτική επίσκεψη στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Διδάσκοντες: Ασημίνα Ταράτσα, Θεοφάνης Πλέγας. Τμήματα: ΔΦΠ_1, ΔΦΠ_1
 8. Διδακτική επίσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων για την παρακολούθηση της κεντρικής εκδήλωσης για την Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Αρχηγοί: Μπαλάσκας Αθανάσιος, Στάθη Σταυρούλα
 9. Διδακτική επίσκεψη στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Αρχηγοί: Σαμακουρής Σταμάτης, Δέλιος Ξενοφώντας
 10. Διδακτική επίσκεψη στο Μουσείο Οίνου (κτήμα Οινότρια Γη) στο Καπανδρίτι. Αρχηγοί: Ταράτσα Ασημίνα, Σωτηρίου Μαρία-Ελένη
 11. Διδακτική επίσκεψη στο Δημαρχείο Χολαργού για την παρακολούθηση του Συνεδρίου «Ταξιδεύοντας με τον Νίκο Καζαντζάκη». Αρχηγός: Μποζινάκης Νικόλαος
 12. Διδακτική επίσκεψη στο κλειστό γυμναστήριο της Ν. Ηρακλείου για την παρακολούθηση του τελικού καλαθοσφαίρισης κοριτσιών Β΄Αθήνας. Αρχηγός: Αναστασίου Αθανάσιος
 13. Τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Β? τάξηςστη Καλαμάτα. Αρχηγός εκδρομής: Αναστασίου Αθανάσιος
 14. Τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Α? τάξηςστα Ιωάννινα. Αρχηγός εκδρομής: Ασημακόπουλος Χρήστος
 15. Ημερήσια εκδρομή στην Χαλκίδα.
 16. Περίπατος στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
 17. Περίπατος στο Λαύριο-Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου.
 18. Περίπατος στο Θησείο-Μοναστηράκι-Αρχαία Αγορά.
 19. Περίπατος στη Νέα Μάκρη.
 20. Περίπατος στο άλσος Βεΐκου.

Δ. Μαθητικοί Διαγωνισμοί

 1. Συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής «Ο Αριστοτέλης».
 2. Συμμετοχή στο Διαγωνισμό Φιλοσοφικού Δοκιμίου.
 3. Συμμετοχή στο 2ο Διαγωνισμό Γρίφων, Μαθηματικών και Λογικής. Η ομάδα του σχολείου μας που αποτελούνταν από τους μαθητές Κουλάκο Αλέξανδρο, Δρακόπουλο Ευστάθιο και Καλό Γεώργιο κατέκτησε την δεύτερη θέση. Την προετοιμασία των μαθητών μας την είχε αναλάβει ο καθηγητής μαθηματικών Ασημακόπουλος Χρήστος.
 4. Συμμετοχή στο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μαθηματικών «Ο Θαλής».
 5. Συμμετοχή στο 2ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα «Ποντιακός Ελληνισμός: μνήμες και όνειρα, παρελθόν, παρόν και μέλλον». Α. ΔΙΗΓΗΜΑ: Μαθήτρια Βασιλοπούλου Μυρτώ, Τάξη Α?, Παιδαγωγική καθοδήγηση-Ταράτσα Ασημίνα. Β. ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Μαθητής Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Τάξη Γ?, Παιδαγωγική καθοδήγηση-Γκρίνια Αθηνά.
 6. Συμμετοχή και κατάκτηση του 3ου  βραβείου στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ψηφιακής Δημιουργίας της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) ?ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ? με θέμα ?Οδική Ασφάλεια: Δικαίωμα Όλων?. Μαθητές/μαθήτριες: Σιλιντζίρη Ανδριάνα, Ξηραδάκη Άλκηστις, Παπαγεωργίου Διονυσία, Σέχου Μάριο. Επιβλέπων καθηγητής: Μπαλάσκας Αθανάσιος
 7. Συμμετοχή στον πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό με τίτλο «Θετικό Περιεχόμενο στο διαδίκτυο» που διοργανώθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου. Μαθητής: Σδράλιας Ιωάννης. Επιβλέπων καθηγητής: Μπαλάσκας Αθανάσιος

Ε. Αθλητικές δραστηριότητες

 1. Συμμετοχή στο σχολικό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης αγοριών και κοριτσιών. Η ομάδα των κοριτσιών στέφτηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πρωταθλήτρια στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας. Η ομάδα αποτελούνταν από τις: Βλαχοπούλου Μαρία, Χονδροπούλου Ευγενία-Ουρανία, Χειλάκη Δήμητρα, Τσαφαρά Ίριδα, Κανιαδάκη Κωνσταντίνα, Στεργίου Σωτηρία, Ξηραδάκη Άλκηστις, Βαρκάδου Παρασκευή, Βασιλοπούλου Μυρτώ, Δανιηλίδη Μαρία-Αναστασία, Καρτάκη Λεωνιδία, Λαϊνά Αικατερίνα. Γυμναστής: Σαράντος Δημήτριος.
 2. Συμμετοχή της ομάδας καλαθοσφαίρισης κοριτσιών στο Final Four του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος. Κατάκτηση της δεύτερης θέσης.
 3. Συμμετοχή στο σχολικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου αγοριών.
 4. Συμμετοχή στο σχολικό πρωτάθλημα βόλεϊ αγοριών.
 5. Συμμετοχή στο σχολικό πρωτάθλημα αντισφαίρισης.
 6. Συμμετοχή στο σχολικό πρωτάθλημα αντιπτέρισης.
 7. Συμμετοχή στο σχολικό πρωτάθλημα ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ.
 8. Συμμετοχή στο σχολικό πρωτάθλημα άρσης βαρών.

ΣΤ. Ψηφιακές δράσεις

 1. Ενημερωτική παρέμβαση από τον κύριο Άρη Λούβρη, εθνικό συντονιστή του esafety Label για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Υπεύθυνος δράσης: Μπαλάσκας Αθανάσιος
 2. Αναβαθμίστηκε η e-safety ετικέτα μας από αργυρήσε χρυσή και το σχολείο μας ανήκει πλέον ανάμεσα στα 10 σχολεία σε όλη την Ελλάδα που πρωταγωνιστούν σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας και διαθέτουν την αντίστοιχη ετικέτα. Υπεύθυνος καθηγητής: Μπαλάσκας Αθανάσιος
 3. Συμμετοχή στην Ημέρα Ασφαλούς διαδικτύου που πραγματοποίησε το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Υπεύθυνος καθηγητής: Μπαλάσκας Αθανάσιος

Ζ. ΗΜΕΡΙΔΕΣ

 1. Συμμετοχή στην ημερίδα για το πρόγραμμα Erasmus+ με την εκπαιδευτικό και συντονίστρια του προγράμματος Ταράτσα Ασημίνα.
 2. Συμμετοχή στην ημερίδα Μαθηματικά και Τέχνη που πραγματοποιήθηκε στις 10/2/2018  με τόν εκπαιδευτικό ΠΕ03 Χρήστο Ασημακόπουλο.

Η. Κοινωνική Προσφορά

 1. Στα πλαίσια του φετινού Τηλεμαραθωνίου Αγάπης «Εμβολιάζουμε ? προστατεύουμε» που διοργάνωσε η Ελληνική Εθνική Επιτροπή της Unicef σε συνεργασία με την ΕΡΤ  το 1ο Γενικό Λύκειο Αγίας Παρασκευής άνοιξε «κουμπαρά» και με το σύνθημα «Ένα ευρώ-Μια ζωή» συγκέντρωσε ένα χρηματικό ποσό το οποίο παραδόθηκε στο Δήμο Αγίας Παρασκευής , από αντιπροσωπεία της μαθητικής κοινότητας που αποτελούνταν από ένα εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων (κα Παπαδούλη), έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Διδασκόντων (κα Ταράτσα) και εκπροσώπους του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου (Ξυδιάς Κωνσταντίνος-Γ? τάξη, Τσάντζαλος Ιωάννης Β? τάξη, Χριστόπουλος Γεώργιος Α? τάξη) .
 2. Συμμετοχή στη δράση «Μαζεύω καπάκια??Μοιράζω χαμόγελα» για την συγκέντρωση πλαστικών καπακιών, ώστε να αποκτηθούν αναπηρικά αμαξίδια.

Θ. Τοπική κοινωνία

 1. Συμμετοχή στην 12η συνάντηση μαθητικής δημιουργίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής:
 • Θεατρική Παράσταση: 1ου & 4ου ΓΕ.Λ. «Ποια Ελένη;»

Σκηνοθεσία: Αθανασοπούλου Σοφία (Θεατρολόγος)

Σκηνικά-Κοστούμια: Μπιλιάνη Ελένη (Πρόεδρος συλλόγου γονέων και κηδεμόνων 1ου ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής)

Συμμετείχαν αλφαβητικά :

Αθουσάκη Μυρτώ- ΕΚΑΒΗ

Αργυροπούλου Μίνα- ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Κυριακόπουλος Άγγελος- ΔΙΑΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΝΑΥΤΗΣ Γ’, ΈΜΠΟΡΟΣ Β’, ΘΑΥΜΑΣΤΗΣ Α’

Κυρμουτσέλη Σωτηρία- ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ, ΔΑΣΚΑΛΑ, ΝΑΥΤΗΣ Α’

Μοσχόβη Βασιλική- ΠΑΣΙΦΙΛΗ, ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΑ, ΠΑΝΘΟΗ

Μουσκάι Ιωάννα- ΑΘΗΝΑ

Μπάμη Σταυρούλα- ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, ΝΑΥΤΗΣ Β’

Μπουρμπούλη Νίκη- ΉΡΑ

Παπαδούλης Τηλέμαχος- ΠΑΡΗΣ, ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ, ΝΑΥΤΗΣ Δ’, ΈΜΠΟΡΟΣ Α’, ΘΑΥΜΑΣΤΗΣ Δ’

Πράττη Χριστίνα- ΘΥΜΑΡΙΔΑ

Πύρρου Χριστίνα- ΩΡΑΙΑ ΕΛΕΝΗ

Σιλιντζίρη Ανδριάνα- ΠΕΥΚΙΔΑ

Φωτογιάννης Δημήτρης- ΜΕΝΕΛΑΟΣ, ΈΜΠΟΡΟΣ Δ’, ΘΑΥΜΑΣΤΗΣ Γ’

Χορν Ανδρέας- ΈΚΤΟΡΑΣ, ΝΑΥΤΗΣ Γ’, ΈΜΠΟΡΟΣ Γ’, ΘΑΥΜΑΣΤΗΣ Β’

 • Παραδοσιακοί χοροί

Χοροί: Ικαριώτικος παλαιός ? Κότσαρι ? Πεντοζάλης

Διδασκαλία: Χαράλαμπος Αναγνωστόπουλος

 • Έκθεση Εικαστικών

Διδασκαλία: Σαμακουρής Σταμάτης

 • Παρουσίαση διασχολικής δράσης των Γενικών Λυκείων της Αγίας Παρασκευής στο πλαίσιο του «Όλη η πόλη μία γειτονιά».

Υπεύθυνοι δράσης: Ασημακόπουλος Χρήστος, Μπαλάσκας Αθανάσιος

 • Βράβευση του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής για την απόκτηση της Χρυσής Ετικέτας ψηφιακής ασφάλειας eSafety Label

Συντονιστής δράσης: Μπαλάσκας Αθανάσιος

 1. Συμμετοχή στην εκδήλωση του Ειδικού Γυμνασίου/Ειδικού Λυκείου Κωφών και Βαρηκόων Αγίας Παρασκευής με ένα θεατρικό δρώμενο το οποίο πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Στη θεατρική ομάδα του σχολείου μας συμμετείχαν οι μαθητές και μαθήτριες: Κυριακόπουλος Άγγελος, Κυρμουτσέλη Σωτηρία, Μοσχόβη Βασιλική, Παπαδούλης Τηλέμαχος, Πύρρου Χριστίνα, Αθουσάκη Μυρτώ, Σιλιντζίρη Αντριάνα, Αργυροπούλου Μίνα και Μπάμη Σταυρούλα.\
 2. Συμμετοχή και βράβευση με το βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας,  στο διαγωνισμό του Διαδημοτικού Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (Σύνδεσμός 21 ΟΤΑ). Υπεύθυνη καθηγήτρια ήταν η κυρία Ασημίνα Ταράτσα.

Η διοίκηση, οι εκπαιδευτικοί, το βοηθητικό προσωπικό, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας συνεργάστηκαν αρμονικά προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που θέσαμε στην αρχή του σχολικού έτους. Στην προσπάθεια μας αυτή είχαμε αρωγό τη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Αγίας Παρασκευής, η οποία έκανε ό,τι περνούσε από το «χέρι» της προκειμένου να ικανοποιήσει τα αιτήματά μας.

Τέλος, ενόψει της έναρξης των προαγωγικών, απολυτήριων και Πανελλαδικών Εξετάσεων ευχόμαστε καλή επιτυχία στους μαθητές μας.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ 1ου ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

 

       

Είμαστε στον τελικό!!!!

Αύριο Πέμπτη 10 Μαΐου 2018 και ώρα 09:30 στο Κλειστό Γυμναστήριο Κρεστένων θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός της Καλαθοσφαίρισης Κοριτσιών του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος.

1ο ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής-Ελληνικό Κολέγιο Θεσσαλονίκης

Ευχαριστούμε το Φαρμακείο του Νίκου Μοσχόβη για την δωρεά της δεύτερης εμφάνισης των κοριτσιών στο Final Four.

Μόνο περηφάνεια για αυτά τα κορίτσια!