Εγγραφή στην Α, Β και Γ τάξη του ΓΕΛ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. από 22/6/2018 έως και 29/6/2018 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής e-eggrafes για το αποτέλεσμα της δήλωσης προτίμησής χωρίς δυνατότητα τροποποίησης.

Από 27/6/2018 έως και 29/6/2018 για όσους απορρίφθηκαν ή δεν έχουν υποβάλει Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής για λόγους ανωτέρας βίας, θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης εγγραφής-Δήλωσης προτίμησης για τα ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. μέσω της εφαρμογής.

Α’ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΓΕΛ 

Για την εγγραφή μαθητή/τριας στην Α? τάξη του ΓΕΛ οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, να υποβάλουν μέχρι 29/6/2018 ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μέχρι την παραμονή της έναρξης των μαθημάτων του νέου σχολικού έτους, τα παρακάτω δικαιολογητικά (ΑΠΟΦ ΑΡΙΘ. 10645/ΓΔ4/ΦΕΚ120/23-01-2018 (Άρθρο 9 , Ε)) :

  1. Έντυπο της Αίτησης Εγγραφής (από το σύστημα e-eggrafes).
  2. Απολυτήριο Γυμνασίου (Διαβιβάζεται υπηρεσιακά)
  3. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης (από το σύστημα e-eggrafes).
  4. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας αν είναι ενήλικος/η στην οποία θα δηλώνονται:

αα) Η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η.

ββ) Η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα SMS.

γγ) Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν φοιτά σε άλλο Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο ή σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή στο μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή αντίστοιχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού.

δδ) Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν είναι κάτοχος Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. (Σας δίνεται στο Λύκειο εγγραφής)

  1. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
  2. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (ΑΔΥΜ) (ΦΕΚ 1293/Β΄/ 21-05-2014). Είναι απαραίτητο να υποβληθεί στο Λύκειο προκειμένου ο μαθητής/τρια να δικαιούται συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Μέχρι να υποβληθεί ο μαθητής δεν συμμετέχει στο μάθημα.

Β’ ΚΑΙ Γ’ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΓΕΛ 

Για την εγγραφή μαθητή/τριας στην Β? και Γ΄ τάξη του ΓΕΛ οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Έντυπο της Αίτησης Εγγραφής (από το σύστημα eeggrafes).
  2. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης (από το σύστημα eeggrafes).
  3. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας αν είναι ενήλικος/η στην οποία θα δηλώνονται:

αα) Η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η.

ββ) Η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα SMS. (Δίνεται και συμπληρώνεται στο σχολείο)

ΚοινοποίησηShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter