Συνοπτική ενημέρωση για διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων COVID

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες.

Λόγω εμφάνισης και δεύτερου κρούσματος κορωναϊού στην σχολική μας μονάδα τις τελευταίες 14 μέρες σας υπενθυμίζουμε τα ακόλουθα:

 • Εάν ένας μαθητής εμφανίσει έστω και ήπια συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 εκτός του χώρου του σχολείου, ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ και ειδοποιείται το σχολείο με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων.
 • Γίνεται ιατρική αξιολόγηση με πρωτοβουλία των γονέων/κηδεμόνων και εφόσον, σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος ιατρού, το παιδί χαρακτηριστεί ως ύποπτο για λοίμωξη COVID-19 χωρίς να υπάρχει εναλλακτική διάγνωση θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα μοριακό διαγνωστικό τεστ.
 • Εν αναμονή του αποτελέσματος, το παιδί παραμένει σε απομόνωση κατ? οίκον (εφόσον κρίνεται από τον ιατρό ότι η κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία σε νοσοκομείο), σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, ενώ το σχολείο συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του.
 • Σε περίπτωση που το μοριακό τεστ για τον νέο κορωναϊό είναι θετικό ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή ενημερώνει άμεσα τη σχολική μονάδα. Γίνεται ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ στους χώρους που κινήθηκε το κρούσμα και το παιδί μπορεί να επιστρέψει στη σχολική μονάδα μετά την παρέλευση τουλάχιστον 10ημέρου από την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ την πάροδο 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων του (σε περίπτωση ασθενών με πολύ σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή μπορεί το διάστημα του 10ημέρου να είναι μεγαλύτερο, σύμφωνα με την γνώμη του θεράποντος ιατρού) εφόσον το τμήμα φοίτησης βρίσκεται σε λειτουργία. Για την επάνοδο στο σχολείο των επιβεβαιωμένων περιστατικών δεν απαιτείται η διενέργεια νέου τεστ.
 • Σε περίπτωση που το μοριακό τεστ για τον νέο κορωναϊό είναι αρνητικό το παιδί μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων του ? καθώς αυτός είναι ο χρόνος επανόδου για τις συνήθεις ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού.
 • Εν αναμονή του αποτελέσματος του μοριακού τεστ το ύποπτο περιστατικό παραμένει σε κατ? οίκον απομόνωση (εφόσον έχει κριθεί από τον ιατρό ότι η κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία σε νοσοκομείο) έως την έκδοση του αποτελέσματος και η περαιτέρω διαχείριση θα γίνει ανάλογα με το αποτέλεσμα.
 • Οι στενές επαφές του ύποπτου περιστατικού προσέρχονται κανονικά στο σχολείο με οδηγία για στενή παρακολούθηση της υγείας τους.

Τα συχνότερα συμπτώματα της λοίμωξης COVID-19 στα παιδιά είναι:

 • Πυρετός
 • βήχας

Άλλα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν είναι:

 • δυσκολία στην αναπνοή, δύσπνοια
 • μυαλγίες
 • ρίγος
 • πονοκέφαλος
 • καταβολή δυνάμεων
 • δυσκαταποσία
 • απώλεια γεύσης ή/και οσμής
 • ναυτία / έμετος
 • κοιλιακός πόνος, διαρροϊκές κενώσεις

Κλινικά κριτήρια χαρακτηρισμού παιδιού ως ύποπτου κρούσματος COVID-19

Ένα τουλάχιστον από τα παρακάτω συμπτώματα:

 • πυρετός (Θ > 37,5o C) με ή χωρίς συνοδά συμπτώματα
 • βήχας
 • δύσπνοια
 • ανοσμία/αγευσία με αιφνίδια έναρξη
 • γαστρεντερικά συμπτώματα (διάρροια, έμετος, κοιλιακός πόνος)

ΚΑΙ

απουσία εναλλακτικής διάγνωσης

Σχετικά με τις απουσίες των μαθητών

Οι απουσι?ες μαθητω?ν σχετικα? με τον κορωνοι?ο? COVID-19 καταγρα?φονται, αλλα? δεν προσμετρω?νται στις ακο?λουθες περιπτω?σεις, σύμφωνα της Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης:

α) Αν νοσει? απο? κορωνοι?ο? COVID-19 ο ι?διος ο μαθητη?ς η? κα?ποιος που κατοικει? στο σπι?τι του, με απαραι?τητη προσκο?μιση ιατρικη?ς βεβαι?ωσης.

β) Αν ο μαθητη?ς ανη?κει σε ομα?δα αυξημε?νου κινδυ?νου, ο?πως ε?χουν οριστει? απο? τον ΕΟΔΥ, με απαραι?τητη προσκο?μιση ιατρικη?ς βεβαι?ωσης απο? τον θερα?ποντα ιατρο? η? απο? ιατρο? της σχετικη?ς ειδικο?τητας. Οι ομα?δες μαθητω?ν αυξημε?νου κινδυ?νου ει?ναι οι ακο?λουθες:

 • Μαθητε?ς που λαμβα?νουν χημειοθεραπει?α για κακοη?θεια η? μετα? απο? ομο?λογη μεταμο?σχευση αιμοποιητικω?ν κυττα?ρων, εα?ν ε?χουν παρε?λθει λιγο?τερο απο? ε?ξι (6) μη?νες απο? την ολοκλη?ρωση? της.
 • Μαθητε?ς μετα? απο? αλλογενη? μεταμο?σχευση αιμοποιητικω?ν κυττα?ρων, εα?ν ε?χουν παρε?λθει λιγο?τεροι απο? δω?δεκα (12) μη?νες.
 • Μαθητε?ς μετα? απο? μεταμο?σχευση συμπαγου?ς οργα?νου, εα?ν ε?χουν παρε?λθει λιγο?τεροι απο? εικοσιτε?σσερις (24) μη?νες.
 • Μαθητε?ς με δρεπανοκυτταρικη? αναιμι?α.
 • Μαθητε?ς με σοβαρη? συγγενη? η? επι?κτητη ανοσοανεπα?ρκεια (HIV και CD4 <500).
 • Μαθητε?ς υπο? χρο?νια κορτιζονοθεραπει?α (prednisolone >20mg/με?ρα).
 • Μαθητε?ς με σοβαρη? χρο?νια νεφρικη? νο?σο η? νεφρικη? ανεπα?ρκεια.
 • Μαθητε?ς με αιμοδυναμικα? σημαντικη? συγγενη? καρδιοπα?θεια η? γνωστη? μυοκαρδιοπα?θεια.
 • Μαθητε?ς με χρο?νια, σοβαρη? πνευμονοπα?θεια, ο?πως κυστικη? ι?νωση με αναπνευστικη? ανεπα?ρκεια η? μαθητε?ς με σοβαρο? και μη ελεγχο?μενο α?σθμα, συ?μφωνα με τη γνωμα?τευση εξειδικευμε?νου κε?ντρου.
 • Μαθητε?ς με συ?νθετα μεταβολικα? η? νευρολογικα? προβλη?ματα.

γ) Μαθητη?ς που ε?χει υποβληθει? σε μοριακη? διαγνωστικη? εξε?ταση για τον κορωνοι?ο? COVID-19 και για ο?σο χρο?νο αναμε?νει την ε?κδοση του αποτελε?σματος.

Από τη Διεύθυνση

ΚοινοποίησηShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter