Διαπίστευση Erasmus 2021-2027

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών/Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το πρόγραμμα Erasmus+ απένειμε στο σχολείο μας τη Διαπίστευση Erasmus στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1 του νέου προγράμματος (2021-2027) στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης. H Διαπίστευση Erasmus ισχύει από την

1 Μαρτίου 2021 και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2027.

Κατά συνέπεια, το 1ο ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής θα έχει απλουστευμένη πρόσβαση σε ευκαιρίες χρηματοδότησης για τα επόμενα 6 χρόνια προκειμένου να υλοποιεί δράσεις Erasmus+. Στόχος τους θα είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της διδασκαλίας και της μάθησης, η απόκτηση γνώσεων σχετικά με την κοινή ευρωπαϊκή κληρονομιά και τον πλούτο της πολυμορφίας, καθώς και η υποστήριξη της ανάπτυξης επαγγελματικών δικτύων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η απονομή της Διαπίστευσης Erasmus επιβεβαιώνει ότι το 1ο Γενικό Λύκειο Αγίας Παρασκευής έχει καταρτίσει σχέδιο για την υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας υψηλής ποιότητας στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας ανάπτυξης του σχολείου στις ακόλουθες θεματικές :

  • Εφαρμογή μιας ολιστικής προσέγγισης του σχολείου, η οποία να βελτιώνει τα μαθησιακά αποτελέσματα, τον μη αποκλεισμό και την ισότητα μέσα από την διεθνοποίηση του σχολείου μας.
  • Δημοκρατικό σχολείο, ενεργός μάθηση, κριτική σκέψη, συνειδητοποίηση του μαθητή ως μέλους μιας ευρωπαϊκής κοινότητας με κοινή πολιτιστική κληρονομιά.
  • Οικολογικές δράσεις – βιωματικά παιχνίδια στο σχολικό και φυσικό περιβάλλον

Συντονίστρια της ομάδας που επεξεργάστηκε την αίτηση / πρόταση η κα Ασημίνα Ταράτσα.