ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 
 • Οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, ση?ειώσεις, διορθωτικό (blanco), υπολογιστικές ?ηχανές, ηλεκτρονικά ?έσα ?ετάδοσης πληροφοριών (π.χ. κινητά τηλέφωνα, mp3 κτλ), άλλα αντικεί?ενα, εκτός από αυτά που επιτρέπει η ΚΕΕ, οτιδήποτε άλλο που θα ?πορούσε να δολιεύσει την διαδικασία της εξέτασης (γρα??ένα χέρια κτλ.).
 • Επιτρέπεται να έχουν μαζί τους στυλό ?πλε ή ?αύρο, μολύβια, σβήστρα, νερό.
 •  Κάθε υποψήφιος θα παραλάβει ?όνο ένα τετράδιο και δεν ?πορεί να πάρει δεύτερο, εκτός αν αυτό είναι αρχικά (πριν αρχίσει η εξέταση) κατεστρα??ένο.
 • Διαβάστε το σχετικό έγγραφο.
 • ??ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΔΙΩΝ??
 •  Ελέγχουν αν αυτά είναι εσωτερικά καθαρά, δεν έχουν τσαλακω?ένα φύλλα και αν έχουν τον ίδιο αριθ?ό φύλλων ?ε αυτόν που αναγράφεται στο εξώφυλλο του τετραδίου.
 •  Συμπληρώνουν τα ατομικά τους στοιχεία σύμφωνα με τις οδηγίες των επιτηρητών στο εσώφυλλο του τετραδίου.
 •  Συμπληρώνουν τα εξεταζόμενο μάθημα σύμφωνα με τις οδηγίες των επιτηρητών στο εξώφυλλο του τετραδίου.
 • Περιμένουν τους επιτηρητές να ελέγξουν ότι ο υποψήφιος έγραψε σωστά τα στοιχεία του, κάνοντας αντιπαραβολή, των στοιχείων που έγραψε, ?ε αυτά του δελτίου εξεταζο?ένου και της κατάστασης στο εσώφυλλο του φακέλου. Οι επιτηρητές επικολλούν τα αυτοκόλλητα αριθμητήρια και τα καλύπτουν με αδιαφανές μαύρο αυτοκόλλητο.
 •  Οι εξεταζόμενοι δεν γράφουν τίποτα άλλο στο τετράδιο τους, το κλείνουν και περιμένουν με απόλυτη ηρεμία τα θέματα.
 • ??ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ??
 • Πρέπει να ελέγξουν αν έχουν πάρει όλες τις σελίδες που πρέπει να είναι διαφορετικές μεταξύ τους.
 • Πρέπει να ελέγξουν αν είναι όλες οι σελίδες ευανάγνωστες.
 • Πρέπει να ελέγξουν αν τα θέ?ατα αντιστοιχούν σύ?φωνα ?ε το πρόγρα??α στο ?άθη?α της η?έρας και στην κατεύθυνσή τους όταν πρόκειται για ?άθη?α κατεύθυνσης.
 • Πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες (τελευταία σελίδα).
 • Δεν πρέπει να χρησι?οποιούν blanco για το σβήσι?ο.
 • ?εν ?πορούν να γράφουν πράγ?ατα άσχετα ?ε το εξεταζό?ενο αντικεί?ενο.
 • Πρέπει στην 1η σελίδα του τετραδίου στο επάνω ?έρος να γράψουν το εξεταζό?ενο ?άθη?α και την η?ερο?ηνία όπως αυτά αναγράφονται στο πάνω ?έρος της 1ης σελίδας των θε?άτων.
 • Μπορούν να χρησι?οποιήσουν ως πρόχειρο τα α?έσως προηγού?ενα φύλλα (πριν από το millimetre), στο τέλος του τετραδίου, αναγράφοντας την ένδειξη ΠΡΟΧΕΙΡΟ σε όσες σελίδες χρησι?οποιήσουν, οι οποίες δεν βαθ?ολογούνται σε κα?ία περίπτωση
 • Οι επιτηρητές γράφουν στον πίνακα τις ώρες έναρξης, δυνατής αποχώρησης και λήξης, καθώς και κάθε άλλη παρατήρηση που ανακοινώνει η Λυκειακή Επιτροπή.
 • ?εν επιτρέπεται η είσοδος σε κανένα ?αθητή ?ετά την διανο?ή των θε?άτων.
 • Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε διευκρίνιση, πληροφορία ή επεξήγηση στους εξεταζό?ενους εκτός των οδηγιών, διευκρινήσεων ή πληροφοριών που διαβιβάζονται σε αυτούς από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων δια των Λυκειακών Επιτροπών, τις οποίες ανακοινώνουν στους εξεταζό?ενους οι επιτηρητές χωρίς να προβαίνουν σε δικές τους διευκρινίσεις.
 •  Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται στους εξεταζό?ενους να βγουν από την αίθουσα χωρίς τη συνοδεία επιτηρητών.
 • ??ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΕΤΡΑΔΙΩΝ??
 • Οι υποψήφιοι παραδίδουν τα γραπτά τους στους επιτηρητές μετά τη λήξη του δυνατού χρόνου αποχώρησης ή με τη λήξη του χρόνου εξέτασης. Στην δεύτερη περίπτωση οι επιτηρητές λένε στους εξεταζό?ενους να κλείσουν τα τετράδιά τους και τους καλούν έναν – έναν να τα παραδώσουν.
 • Οι επιτηρητές κατά την παραλαβή των δοκι?ίων έλεγχουν τα ατο?ικά στοιχείων των ?αθητών . ?ιαγράφουν χιαστί τα κενά διαστή?ατα στο γραπτό, θέτουν την υπογραφή τους στο τέλος του κει?ένου των απαντήσεων που υποδεικνύεται από τον εξεταζό?ενο, και διαγράφουν χιαστί τον κενό χώρο κάτω από την υπογραφή τους, καθώς και αυτόν της επό?ενης λευκής σελίδας. Τέλος παρουσία του εξεταζό?ενου καλύπτουν ?ε το αδιαφανές αυτοκόλλητο τα στοιχεία του υποψηφίου.
 • ΠΡΟΣΟΧΗ ??????
Υποψήφιος που φέρει ?αζί του στην αίθουσα στην οποία εξετάζεται αντικεί?ενο ή ?έσο από αυτά που απαγορεύονται, αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους ση?ειώσεις ή από γραπτό δοκί?ιο άλλου εξεταζό?ενου, θορυβεί και δε συ??ορφώνεται ?ε τις υποδείξεις των επιτηρητών ε?ποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζο?ένων απο?ακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης ?ε αιτιολογη?ένη απόφαση της Λυκειακής Επιτροπής και βαθ?ολογείται ?ε τον κατώτερο βαθ?ό ?ηδέν (0)
ΚοινοποίησηShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter