Μηχανογραφικό Δελτίο 2018

Διαδικασι?α υποβολη?ς Μηχανογραφικου? Δελτι?ου (Μ.Δ.)

Οι διαδικασι?ες για την υποβολη? του Μ.Δ. αρχι?ζουν απο? την Παρασκευη? 22 Ιουνι?ου και λη?γουν την Δευτε?ρα 16 Ιουλι?ου 2018. Πιο αναλυτικα?:

Οι υποψη?φιοι που ενδιαφε?ρονται να υποβα?λουν Μ.Δ. θα απευθυνθου?ν στο Λυ?κειο? τους απο? την Παρασκευη? 22 Ιουνι?ου και μετα? για να αποκτη?σουν προσωπικο? κωδικο? ασφαλει?ας (password). Με αυτο?ν τον προσωπικο? κωδικο?

– θα μπορου?ν να επισκε?πτονται την ηλεκτρονικη? διευ?θυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, να μελετου?ν το Μ.Δ. και σε πρω?το στα?διο να κα?νουν κα?ποιες προσωρινε?ς προτιμη?σεις (Προσωρινη? Αποθη?κευση).

– στη συνε?χεια και μετα? την ανακοι?νωση των βαθμω?ν των ΓΕΛ, θα μπορου?ν να επισκε?πτονται την ηλεκτρονικη? διευ?θυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, να τροποποιου?ν το Προσωρινο? Μ.Δ. η?/και να προχωρη?σουν τελικα? στην οριστικη? υποβολη? (Οριστικοποι?ηση).

– με?σα στην προθεσμι?α δηλαδη? με?χρι την Δευτε?ρα 16 Ιουλι?ου, εφο?σον κα?ποιος υποψη?φιος μετανιω?σει και θε?λει να τροποποιη?σει το Μ.Δ., απευθυ?νεται στο Λυ?κειο? του, ακυρω?νεται το η?δη οριστικοποιημε?νο Μ.Δ. και υποβα?λλει εκ νε?ου Μ.Δ. (βλ. παρ. Δ2).

Προθεσμι?α υποβολη?ς Μηχανογραφικου? Δελτι?ου

Απο? την Παρασκευη? 22 Ιουνι?ου και με?χρι την Δευτε?ρα 16 Ιουλι?ου 2018, οι υποψη?φιοι ΓΕΛ μπορου?ν να επισκε?πτονται την ηλεκτρονικη? διευ?θυνση http://exams.it.minedu.gov.gr και να υποβα?λλουν ηλεκτρονικα? το Μηχανογραφικο? Δελτι?ο (Μ.Δ.). Υπενθυμι?ζεται ο?τι η προθεσμι?α ει?ναι αποκλειστικη? και μετα? την παρε?λευση? της κανε?νας υποψη?φιος δεν θα μπορει? να οριστικοποιη?σει το Μ.Δ. Απο? τις 22-6-2018 οι υποψη?φιοι θα μπορου?ν να κα?νουν μο?νο προ?χειρο Μ.Δ. (Προσωρινη? Αποθη?κευση) και μετα? την ανακοι?νωση των βαθμω?ν των ΓΕΛ, θα μπορου?ν να κα?νουν την τελικη? Οριστικοποι?ηση του Μ.Δ, ως και την Δευτε?ρα 16 Ιουλι?ου.

Στα?δια υποβολη?ς Μηχανογραφικου? Δελτι?ου

Με τον προσωπικο? κωδικο? ασφαλει?ας (password) και τον 8ψη?φιο κωδικο? εξετα?σεων, οι υποψη?φιοι μπορου?ν να επισκε?πτονται την ηλεκτρονικη? διευ?θυνση http://exams.it.minedu.gov.gr. Εκει? μπορου?ν να βρουν τον αριθμο? εισακτε?ων, βα?σεις παλιο?τερων ετω?ν, το ε?ντυπο Μ.Δ. με τις οδηγι?ες του και φυσικα? το ηλεκτρονικο? Μ.Δ. Με την ει?σοδο στο ηλεκτρονικο? Μ.Δ., βλε?πουν προσυμπληρωμε?να τα στοιχει?α τους και στη συνε?χεια τα τμη?ματα, ταξινομημε?να ανα? πεδι?ο. Αφου? κα?νουν μια πρω?τη επιλογη? με κα?ποιες προτιμη?σεις, αρχικα? πρε?πει να επιλε?ξουν Προσωρινη? Αποθη?κευση. Αυτη? τη διαδικασι?α της Προσωρινη?ς Αποθη?κευσης μπορου?ν να την κα?νουν ο?σες φορε?ς θε?λουν, με?χρι να νιω?σουν ε?τοιμοι. Στην τελικη? τους επι?σκεψη, θα περα?σουν πα?λι ο?λα τα πρω?τα βη?ματα, αν θε?λουν θα αλλα?ξουν πα?λι κα?ποιες προτιμη?σεις τους και θα φτα?σουν στο τελικο? βη?μα της Οριστικοποι?ησης, μετα? την ανακοι?νωση των βαθμω?ν. Μετα? την Οριστικοποι?ηση, που πρε?πει να γι?νει με?σα στην προθεσμι?α, οι υποψη?φιοι δεν μπορου?ν να αλλα?ξουν το Μ.Δ. (πλην εξαι?ρεσης παρ. Δ2) Με την Οριστικοποι?ηση, το Μ.Δ. αποκτα? πλε?ον αριθμο? πρωτοκο?λλου (πα?νω δεξια? στη σελι?δα) και πρε?πει αυτο? το οριστικοποιημε?νο Μ.Δ. να το εκτυπω?σουν η?/και να το αποθηκευ?σουν στον υπολογιστη? τους. Σε ο?λες τις ανωτε?ρω διαδικασι?ες, η ηλεκτρονικη? εφαρμογη? με ε?να φιλικο? στο χρη?στη περιβα?λλον, δι?νει συνε?χεια οδηγι?ες για τα βη?ματα του υποψηφι?ου. Για τη διαδικασι?α και την υποβολη? του Μ.Δ., οι εκπαιδευτικοι? των Λυκει?ων θα παρε?χουν υποστη?ριξη στους υποψηφι?ους και θα διατι?θεται κα?ποιος υπολογιστη?ς του σχολει?ου, αν αυτο? ζητηθει?.

ΚοινοποίησηShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter