Κύκλος 1

ERSMUS+/ KA1/ ROUND1 (Κύκλος 1)

Round 1 : 01/09/2021- 30/11/2022

Κατά την υλοποίηση του 1ου Κύκλου (ROUND1) του προγράμματος ERASMUS+/KA1 τέθηκαν οι εξής στόχοι :

α)  Ψηφιακή εκπαίδευση, για την βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, τον μη αποκλεισμό και την ισότητα μέσα από την διεθνοποίηση του σχολείου μας.

β) Δημοκρατικό σχολείο, ενεργός μάθηση, κριτική σκέψη, συνειδητοποίηση του μαθητή ως μέλους μιας ευρωπαϊκής κοινότητας με κοινή πολιτιστική κληρονομιά.

Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν κινητικότητες εκπαιδευτικών για την παρακολούθηση σεμιναρίων στα θέματα :

A. The six competencies in Education: Creativity, Communication, Critical Thinking, Collaboration, Citizenship and Connectivity for the future education.

Οι έξι παράγοντες (6C’s)  στην Εκπαίδευση: Δημιουργικότητα, Επικοινωνία, Κριτική Σκέψη, Συνεργασία, Πολιτότητα και Σύνδεση με τη μελλοντική εκπαίδευση (24 Ιουλίου 2022 – 30 Ιουλίου 2022 στο Ρέικιαβικ-Ισλανδία).

Το σεμινάριο 6C’s απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς όλων των επιπέδων. Παρείχε καινοτόμα και ελκυστικά εργαλεία για την ενσωμάτωση των 6 παγκόσμιων ικανοτήτων στην εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη τα προγράμματα σπουδών κάθε βαθμίδας.

Όλες οι τεχνικές του σεμιναρίου έδιναν τη δυνατότητα για δημιουργία εμπειριών στην τάξη, ώστε να εξοικειωθούν οι μαθητές όχι μόνο στα 6C’s, αλλά  να δομήσουν παράλληλα τη συνεργατική μάθηση και τις δεξιότητες του 21ου αιώνα.

Ο βασικός σκοπός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι να προετοιμάσουν τους μαθητές για τα μελλοντικά τους επαγγέλματα . Ωστόσο, το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι το απρόβλεπτο μέλλον των σημερινών παιδιών και οι ταχύτατοι ρυθμοί με τους οποίους διαμορφώνονται νέοι τομείς στις θέσεις  εργασίας του αύριο. Οι μαθητές θα πρέπει να είναι δημιουργικοί και να έχουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων για να μπορούν να προσαρμοστούν σε αυτές τις συνεχείς αλλαγές. Οι δεξιότητες που θα είναι απαραίτητες για τη μελλοντική απασχόληση δεν μπορούν να αξιολογηθούν με τυποποιημένα τεστ και δεν αποτελούν ακόμη μέρος του προγράμματος σπουδών. Το παρόν σεμινάριο έδωσε τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να καλλιεργήσουν νέες δεξιότητες στις τάξεις.

Τα σεμινάρια περιλάμβαναν μια ποικιλία στρατηγικών στα πεδία: κριτική σκέψη, συνεργασία, επικοινωνία, δημιουργικότητα, πολιτότητα και συνδεσιμότητα. Κατά την ανάπτυξη του μαθήματος, οι εκπαιδευτικοί εργάστηκαν συνεργατικά σε μερικές πολύ χρήσιμες πρακτικές δραστηριότητες που μπορούν να εφαρμοστούν στην τάξη.

Το σεμινάριο με θέμα 6C’s περιλάμβανε καθημερινές δραστηριότητες παρακίνησης, καταιγισμό ιδεών, εργασία σε ζευγάρια και ομάδες, προσομοιώσεις και δικτύωση, όχι μόνο στην τάξη αλλά και σε υπαίθριες δραστηριότητες.

Στόχος ήταν η ενδυνάμωση κάθε εκπαιδευτικού, ώστε να  διαμορφώνει μαθητές που θα γίνουν ικανοί και ενεργοί πολίτες. Περιελάβανε διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια και καθημερινή υποστήριξη εργασιών για να εξασφαλίσει την πλήρη κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δημιούργησαν και μοιράστηκαν έναν μεγάλο αριθμό εγγράφων που θα αποτελέσουν τη βάση του υλικού διδασκαλίας τους και να  είναι σε θέση να εφαρμόσουν επιτυχώς καινοτόμες μεθόδους με διασκεδαστικούς και ενδιαφέροντες τρόπους, εντός και εκτός της τάξης.

Επιπλέον οι εκπαιδευτικοί τόνωσαν τη δικτύωση και τη συνεργασία με συναδέλφους τους σε άλλα κράτη. Οργανώθηκαν επαγγελματικές και πολιτιστικές δραστηριότητες προκειμένου να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες την ευκαιρία να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές και να δημιουργήσουν επαγγελματική συνεργασία και δεσμούς.

B. Internationalization of school: international projects, eTwinning and online collaboration and new accreditation of the Erasmus Plus program.

Διεθνοποίηση του σχολείου : Διεθνή προγράμματα, eTwinning και διαδικτυακή συνεργασία, διαπίστευση ERASMUS+ (24 Ιουλίου 2022 – 30 Ιουλίου 2022 στο Ρέικιαβικ-Ισλανδία).

Το σεμινάριο απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ο βασικός στόχος ήταν η παρουσίαση δυνατοτήτων για τη διεθνοποίηση των τάξεων και ολόκληρου του σχολείου. Διεξήχθησαν θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα με μικτές ομάδες, ώστε να αντληθούν ιδέες τόσο για διαδικτυακά όσο και face-2-face έργα. Έγινε επίσης ενημέρωση για τη διαπίστευση Erasmus+.

Καλύφτηκαν μια σειρά θεμάτων, όπως η εξωστρέφεια των σχολείων, επισκόπηση προγραμμάτων που προσφέρονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο ρόλος του eTwinning και της ψηφιακής συνεργασίας, χρήσιμες εφαρμογές, σχολικές συμπράξεις και ο ρόλος του συντονιστή, δυνατότητα χρηματοδότησης των σχεδίων, αξιοποίηση των δυνατότητων από τη διαπίστευση Erasmus+, καθώς και η δυνατότητα ενσωμάτωσης της ευρωπαϊκής και διεθνούς διάστασης στο πρόγραμμα σπουδών και/ή στο σχολικό πρόγραμμα.

Το μάθημα βασίστηκε τόσο σε θεωρητικά όσο και σε πρακτικά μαθήματα, σε παρουσιάσεις παραδειγμάτων καλής πρακτικής, ομαδικές συζητήσεις και ανταλλαγή εμπειριών. Πραγματοποιήθηκαν σύντομες διαλέξεις που ενέπνευσαν τους συμμετέχοντες. Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε βιωματικές εργασίες που σχετίζονταν με τους στόχους του προγράμματος eTwinning.

Τονώθηκε η δικτύωση και η συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων. Οργανώθηκαν πρακτικές δικτύωσης, πολιτιστικές, αθλητικές και ιστορικές δραστηριότητες προκειμένου να έχουν οι συμμετέχοντες την ευκαιρία να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές και να δημιουργήσουν επαγγελματική συνεργασία και δεσμούς. Η ανεύρεση πιθανών συνεργατών, η μεταφορά τεχνογνωσίας και η ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων θα συμβάλλουν στη δημιουργία και τη επιτυχή διαχείριση διεθνών έργων.

#ErasmusPlusIKY

Χρήσιμοι εκπαιδευτικοί σύνδεσμοι :

Υλικό: ΑΡΧΕΙΟ 1, ΑΡΧΕΙΟ 2, ΑΡΧΕΙΟ 3, ΑΡΧΕΙΟ 4  

Γ. Boost your ICT Skills – Technology for the classroom

Ενίσχυση των δεξιοτήτων στις ΤΠΕ – Η τεχνολογία στη σχολική αίθουσα (Μάλτα 24/10/22 – 28/10/22).Η θεματική του συγκεκριμένου σεμιναρίου επιλέχθηκε στο πλαίσιο του στόχου «ψηφιακή εκπαίδευση, για τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, τον μη αποκλεισμό και την ισότητα», σε μια προσπάθεια να γίνεται η διδασκαλία ειδικά των φιλολογικών μαθημάτων πιο φιλική και ενδιαφέρουσα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

Παρουσιάστηκαν η δυνατότητα εισαγωγής διαφορετικών τεχνολογικών εργαλείων σε περιβάλλοντα μάθησης για εκπαιδευτικούς σκοπούς, η ενίσχυση διαφόρων δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη χρήση λογισμικών που διατίθενται ως εργαλεία διδασκαλίας, η επικοινωνία μέσω υπολογιστή, η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων και η τεχνική γνώση της γλώσσας ΤΠΕ. Η επικοινωνία ήταν στα αγγλικά, έγινε ευρεία χρήση ιστοσελίδων και συγκεκριμένου τεχνικού λεξιλογίου. Συγκεκριμένα, το σεμινάριο συμπεριλάμβανε ασκήσεις εξοικείωσης στο περιβάλλον wiki, IWB, web design, web quests, εργασίες στο whiteboard, εφαρμογές όπως StoryJumper, word clouds, δημιουργία διαδραστικού maze, ερωτηματολόγια / quiz.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν με συναδέλφους τους από σχολεία του εξωτερικού και να ανταλλάξουν παιδαγωγικές γνώσεις και δεξιότητες στις νέες τεχνολογίες.

    30 Νοεμβρίου 2022: Ημέρα ευρωπαϊκών προγραμμάτων στο 1ο ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής.

α) Βράβευση των μαθητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα eTwinning: «Ma petite entreprise exporte dans toute l’Europe ! – Η μικρή μου επιχείρηση εξάγει σε όλη την Ευρώπη», το οποίο διακρίθηκε με την ετικέτα ποιότητας κατά το σχολικό έτος 2021-22. Υπεύθυνες καθηγήτριες: Μ. Σωτηρίου, Α. Ταράτσα Προβλήθηκε βίντεο με αποσπάσματα των εργασιών που υποβλήθηκαν. Την εκδήλωση παρακολούθησαν οι μαθητές της Α’ Λυκείου.

β) Παρουσίαση / διάχυση των προγραμμάτων ERASMUS+/KA1/ ROUND1 (Κύκλος 1). Παρουσιάστηκαν καινοτόμα εργαλεία που μπορούν να ενσωματωθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη συνεργατική μάθηση και τις δεξιότητες του 21ου αιώνα. Οι πλατφόρμες και οι εφαρμογές  στοχεύουν στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας και ενδυναμώνουν τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, ώστε να μπορούν οι μαθητές να ανταποκριθούν στις ραγδαίες εξελίξεις με τις οποίες διαμορφώνονται νέοι τομείς στις θέσεις  εργασίας του αύριο. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν πολιτιστικά στοιχεία και γεωμορφολογικές ιδιαιτερότητες των κρατών που φιλοξένησαν τα σεμινάρια. Καθηγητές : Α. Ταράτσα κλ. ΠΕ88.01 Γεωπόνων (συντονίστρια), Μ. Καϊσίδης κλ. ΠΕ04.02 Χημικός, Ι. Σαραντόπουλος κλ. ΠΕ86 Πληροφορικής, Χ. Ασημακόπουλος κλ. ΠΕ03 Μαθηματικός, Σ. Βαζούρα, κλ. ΠΕ02 Φιλολόγων.