Συμμετοχή σε προγράμματα ΕΣΠΑ

Για το σχολικό έτος 2018-2019 στο σχολείο μας υλοποιούνται τα εξής προγράμματα ΕΣΠΑ.