Συμμετοχή σε προγράμματα ΕΣΠΑ

Για το σχολικό έτος 2017-2018 στο σχολείο μας υλοποιούνται δύο προγράμματα ΕΣΠΑ.