Πολιτικές

  1. Πολιτική ορθής χρήσης των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς (υπ’ αριθμόν 51/24-3-2017 Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων) 
  2. Πολιτική ορθής χρήσης των ΤΠΕ από τους μαθητές (υπ’ αριθμόν 51/24-3-2017 Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων)
  3. Σχέδιο πολιτικής προστασίας σε περίπτωση σεισμού
  4. Πολιτική ορθής χρήσης για την ασφάλεια στο διαδίκτυο (Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο)
  5. Έντυπο γονικής συναίνεσης για ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο